Policarbonat corb

Sistema modular format per panells de policarbonat cel·lular coextruit de 6 parets de 16mm i 20mm d’espessor, fixat en les corretges existents mitjançant les corresponents abraçadores de fixació.
Els panells s’empalmen entre si mitjançant un perfil d’unió de policarbonat protegit, que s’acobla a pressió, o mitjançant un connector d’alumini, que garanteixen una perfecta estanquitat a l’aigua.