Canals i baixants

La canal és un factor molt important per evitar desbordaments d’aigua, i és fonamental que es trobin en bon estat perquè l’aigua evacuï correctament. Es poden: posar noves, reparar, doblegar o impermeabilitzar.
Hi canals de diversos materials, com xapa galvanitzada, de PVC, d’alumini, o Inox tipus AISI, sempre amb el gruix i el desenvolupament de la mateixa adequada. Es col·loquen també les embocadures a baixants existents per a la correcta evacuació de l’aigua. Aquests baixants de PVC o alumini de diferents diàmetres, inclòs piecerío, fixació inox etc ..