Desamiantat

Desmuntatge i condicionament dels materials que continguin amiant en la seva composició, que es realitzarà d’acord amb el que estableix abocador autoritzat i aprovat per l’Autoritat de Medi Ambiental competent.

Realització d’el treball amb personal especialitzat i d’acord amb el Pla de Treball, aprovat prèviament per l’Autoritat Laboral competent, en compliment del que regula el RD 396/2006 de 31 de Març de 2.006, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d’exposició a l’amiant.

Avaluació i control de l’amiant en ambients laborals, d’acord amb annex 1 de l’RD 396/2006, segons el mètode MTA / MA-051 / A04

Gestió, transport i cànon d’abocador autoritzat.

Elaboració de el Pla de Treball específic per al projecte segons els requeriments de l’RD 396/2006 de el 31 de Març. Aquest Pla de Treball haurà de ser aprovat per l’autoritat laboral competent per donar inici als treballs.